Bài thi IELTS speaking chủ đề giáo dục – Actual Test IELTS Speaking Part 1,2,3 Education topic

Bài thi IELTS speaking chủ đề giáo dục – Actual Test IELTS Speaking Part 1,2,3 Education topic

“Exploring a Vietnamese Student’s Educational Journey: An In-depth IELTS Speaking Test on Education”

Examiner: Good morning. Can you please introduce yourself?

Candidate: Absolutely, good morning. My name is Tran Minh Anh, and I hail from the bustling city of Ho Chi Minh, Vietnam.

Examiner: Nice to meet you, Tran Minh Anh. I’d like to ask you some questions about your education. Can you tell me where you went to school?

Candidate: Undoubtedly, I attended high school at Le Hong Phong High School for the Gifted, one of the most prestigious institutions in the entire city. Subsequently, I enrolled in the Vietnam National University in Ho Chi Minh City, where I earned my bachelor’s degree in Business Administration.

Examiner: Speaking Part 2 – Can you describe in depth about the most challenging part of your education?

Candidate: Without question, the most arduous aspect of my educational journey was during my undergraduate years at the Vietnam National University. I was pursuing Business Administration, a demanding course that required both theoretical knowledge and practical application.

The curriculum was intellectually challenging and required a high level of critical thinking skills, as well as the ability to practically implement learned theories in case studies and real-world scenarios. A particularly demanding module was corporate finance, which necessitated a thorough understanding of financial markets, capital budgeting, and investment analysis.

Notwithstanding these challenges, I managed to persevere and diligently put in the hours for study and preparation, thereby graduating with first-class honors. This period undoubtedly augmented my understanding of the intricate dynamics of business and finance and helped shape my character and resilience.

Examiner: Speaking Part 3 – How do you feel your education has prepared you for your future career?

Candidate: I firmly believe my education has furnished me with a robust foundation for my future career. Studying Business Administration not only equipped me with theoretical knowledge but also nurtured crucial skills such as strategic thinking, problem-solving, and leadership.

Moreover, the case studies we tackled at university served as a simulation of real-world situations, thereby preparing me for future challenges in the corporate world. Furthermore, by requiring me to often work in groups, my studies also enhanced my ability to operate efficiently within a team – a skill quintessential for virtually any professional setting.

In conclusion, my education in Ho Chi Minh City was a monumental phase of my life, one that has indubitably readied me to step confidently into the professional world.

 

Khám phá trình độ học vấn của một sinh viên Việt Nam: Phần thi nói IELTS chuyên sâu về chủ đề quá trình học tập.

Giám khảo: Chào buổi sáng. Bạn có thể giới thiệu về bản thân không?

Thí sinh: Chào buổi sáng. Tôi tên là Trần Minh Anh, sinh ra và lớn lên ở thành phố năng động Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giám khảo: Rất vui được gặp bạn, Trần Minh Anh. Tôi có một số câu hỏi về quá trình học tập của bạn. Bạn học ở đâu?

Thí sinh: Tôi đã học trung học tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, một trong những trường uy tín nhất thành phố. Sau đó, tôi đã theo học tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và đạt được bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Giám khảo: Phần nói 2 – Bạn có thể mô tả sâu hơn về phần thử thách nhất trong quá trình học tập của bạn không?

Thí sinh: Không còn nghi ngờ gì, phần khó khăn nhất trong hành trình học tập của tôi là giai đoạn đại học tại Đại học Quốc gia. Tôi theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, một khóa học đòi hỏi kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tế.

Chương trình học thách thức trí tuệ của tôi và đòi hỏi kỹ năng tư duy phản biện, cũng như khả năng áp dụng thực tế những lý thuyết đã học trong các tình huống và thực tiễn. Một môn học đặc biệt đòi hỏi là tài chính doanh nghiệp, nơi tôi phải hiểu rõ về thị trường tài chính, quản lý ngân sách và phân tích đầu tư.

Mặc dù gặp những thách thức này, tôi đã không ngừng cố gắng và chăm chỉ học tập, từ đó tốt nghiệp với loại xuất sắc. Thời kỳ này đã mở rộng kiến thức của tôi về kinh doanh và tài chính và giúp hình thành tính cách và khả năng chịu đựng.

Giám khảo: Phần nói 3 – Bạn cảm thấy trình độ học vấn của mình đã chuẩn bị cho bạn như thế nào cho sự nghiệp tương lai?

Thí sinh: Tôi tin tưởng rằng trình độ học vấn của tôi đã cung cấp cho tôi một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai. Học Quản trị Kinh doanh không chỉ trang bị kiến thức lý thuyết mà còn nuôi dưỡng các kỹ năng quan trọng như tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và lãnh đạo.

Hơn nữa, các tình huống thực tế mà chúng tôi đã giải quyết tại trường đại học đã giúp chúng tôi mô phỏng những tình huống thực tế, từ đó chuẩn bị cho tôi cho những thách thức tương lai trong thế giới doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ phải thường xuyên làm việc theo nhóm trong quá trình học, trình độ học vấn của tôi còn nâng cao khả năng làm việc hiệu quả trong một nhóm – một kỹ năng quan trọng trong hầu hết mọi môi trường chuyên nghiệp.

Tóm lại, giai đoạn học tập của tôi tại thành phố Hồ Chí Minh đã là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời tôi, đã không nghi ngờ gì những gì tôi đã chuẩn bị cho tôi để tự tin bước vào thế giới chuyên nghiệp.

ILTS Co.,Ltd

Chuyên đào tạo IELTS cấp tốc với các khóa học luyện thi IELTS tại Tp.HCM

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider
error: Content is protected !!
Gọi ngay