Tổng quan về Letters IELTS Writing task 1

Như ad đã đề cập từ trước, điểm khác nhau cơ bản nhất của IELTS học thuật và IELTS tổng quát là ở phần Writing task 1. Nếu như các...