1 số cú pháp IELTS không thể thiếu cho writing task 2

www.ilts.vn

www.ilts.vn

1 số cú pháp IELTS không thể thiếu cho writing task 2 với những cú pháp ghi điểm này bạn không còn phải lo lắng cho phần IELTS Writing nữa nhé.

Introducing the topic (Giới thiệu chủ đề )

 • Some people argue that… (Một số người cho rằng….)
 • Have you ever considered… ? (Bạn đã bao giờ được coi là …?)
 • The question raises the issue of… (Câu hỏi đặt ra vấn đề của …)

Stating an opinion (thesis statement) ( Phát biểu ý kiến , trình bày luận án )

 • I believe that… (Tôi tin rằng … )
 • It is my belief that… (Nó là của tôi niềm tin rằng … )
 • This essay will argue that… (Bài viết này sẽ cho rằng …)

Indicating the scope of the essay (Cho thấy phạm vi của bài tiểu luận)

 • In this essay, I will state… (Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ ra/tôi sẽ cho thấy… )
 • This essay will examine… (Bài viết này sẽ xem xét …)
 • … will be covered in this essay. (… Sẽ được đề cập trong bài viết này. )

Giving reasons (đưa ra lý do )

 • One reason for this is that… (Một trong những lý do dẫn đến sự việc này là … )
 • This can be explained by… (Điều này có thể được giải thích bằng … )
 • This can be attributed to the fact that… ( Sự việc này xảy ra do bởi … )

Giving further reasons (Đưa ra thêm lý do)

 • Not only that, but aslo … (Không chỉ có vậy, nhưng … )
 • A further reason is… (Một lý do nữa là … )
 • It should also be stated that… (Cũng cần phải nói rằng … )

Citing general opinions (Trích dẫn ý kiến ​​chung )

 • It has been claimed that… (Nó đã được tuyên bố rằng … )
 • It is widely believed that… (Nó được nhiều người tin rằng … )
 • There is a widespread belief that… (Nhiều người tin rằng … )

Refuting opinions (Phản đối ý kiến )

 • I would dispute this, however…. (Tuy nhiên, tôi không tán thành quan điểm này… )
 • However, this is not necessarily the case…. (Tuy nhiên, điều này không lúc nào cũng đúng… )
 • There are some faults with this reasoning, however. (Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế … )

Hedging strategies (Sử dụng cấu trúc mẫu câu có sẵn )

 • It could be argued that… (Người ta tranh luận rằng …)
 • One explanation might be that… (Có một cách giải thích là …)
 • This suggests that… (Điều này cho thấy … )

Strengthening an argument (Tranh cãi gay gắt)

 • There can be no doubt that… (Không nghi ngờ rằng … )
 • Therefore, we can say beyond any doubt that… (Vì vậy, không nghi ngờ rằng … )
 • These are just some of the reasons why… (Đây chỉ là một trong những lý do tại sao … )

Concluding and summarising (Kết luận và tóm tắt)

 • To sum up, … / In summary, … / In short, … (Tóm lại, … )
 • Overall, … / On the whole, … (Nhìn chung, … )
 • To return to my original idea, … (Theo quan điểm ban đầu của tôi, …)

Xem thêm các bài IELTS Writing task 2 mẫu được áp dụng các cú pháp trên.

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!