IELTS Vocabulary: 7 Idioms ứng dụng cao trong kỳ thi IELTS

Bài viết hôm nay là về những Idioms hiệu quả và có ứng dụng cao trong IELTS Speaking, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về Idioms nhé!

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy thông tin các khóa luyện thi IELTS cấp tốc cùng với những bài viết phong phú hơn giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS!

  • Actions speak louder than words – it is better to actually do something than just talk about it: nói dễ hơn làm; làm một cái gì đó lúc nào cũng tốt hơn là chỉ nói về điều đó.

EX: Lots of people have great business ideas but do nothing about them. Actions speak louder than words, just do it.

  • Back to the drawing board – when you attempted to do something but failed and have to try again: khi bạn muốn đạt được cái gì nhưng đã thất bại và phải thử lại một lần nữa.

EX: I got 4.5 in reading! Oh well, back to the drawing board.

  • Put all your eggs in one basket  put all your money or effort into one thing: dành hết mọi sự nỗ lực/tiền bạc vào một cái gì đó

EX: Don’t put all your eggs in one basket. You should apply to lots of different universities.

  • The in thing – something fashionable: cái gì đó là xu hướng hiện tại

EX: The new iPhone is really the in thing at the moment.

  • The real McCoy – genuine or not fake: cái gì đó là thật/không phải (đồ) giả

EX: I don’t think her new handbag is the real McCoy.

  • Off the top of my head – saying something without thinking first: nói gì đó mà không cần phải suy nghĩ

EX: Off the top of my head, I’d say about 2 or 3.

  • Run of the mill – average, ordinary: một cái gì đó bình thường

EX: Apple phones are very run of the mill these days.

 

error: Content is protected !!