Tips for connecting ideas in IELTS

Biết rõ cách làm bài là một lợi thế. Tuy nhiên, làm sao để bài viết của mình được mạch lạc, chặt chẽ đó vẫn là một thử thách rất...