IELTS Writing Task 1: Bài viết mẫu Task 1 (GT) – Apply for job

Bài hôm nay sẽ về IELTS Writing Task 1 của GT, yêu cầu bạn viết một lá thư về một vấn đề trong cuộc sống hàng ngày! Hãy cùng tham...