IELTS Writing: Bài mẫu Writing Task 2 – Agree or Disagree

Bài viết hôm nay là về IELTS Writing, dạng bài viết Agree or Dsiagree của phần thi Task 2 về một vấn đề được đưa ra, cụ thể trong bài...