Sử dụng cấu trúc Noun Phrase trong IELTS Writing hiệu quả

Đối với IELTS Writing, có một số cấu trúc ngữ pháp cần biết để đạt mức điểm cao, và các bạn cần chú ý cách sử dụng những cấu trúc...