Từ học thuật trong IELTS thay thế cho Very + Adjective khi đi thi

Từ học thuật trong IELTS thay thế cho Very + Adjective khi đi thi Very + Adjective là cấu trúc thường được sử dụng để nhấn mạnh mức độ của...