IELTS Writing: Bài mẫu Writing Task 1 (AC) – Pie chart

Bài viết hôm nay sẽ là bài mẫu IELTS Writing Task 1 (AC): Pie chart – Biểu đồ tròn, một dạng biểu đồ rất thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi và bài viết mẫu dưới dạng so sánh hai biểu đồ, cùng với một số tips cho kỳ thi IELTS của bạn nhé!
Các bạn có thể xem thêm các bài viết mẫu khác nữa nhé!

You should spend about 20 minutes on this task.

The charts below show the reasons why people travel to work by bicycle or by car. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

IELTS Writing Task 1

Sample answer

The first chart shows the reasons why some people in the UK prefer to cycle to work. Conversely, the second chart gives reasons for those who choose to go to work by car.

The highest percentage of those who favour cycling say that this is because riding a bicycle to work is healthier than driving, 30% of them gave this as a reason. The same amount of people, 30% say that they cycle to work because it causes less pollution, 13% of people cycle to work because it is cheaper than driving. Surprisingly, a similar amount of people said that they cycled to work because it is faster than travelling by car.

In contrast to this, the percentage who prefer to travel by car because it is more comfortable is 40%. The two least important reasons for going to work by car, with 14% and 11% respectively, is that people need to carry things to work and that it is safer than cycling to work. Finally, 16% say they prefer driving because it is faster than cycling. This contrasts with the cyclists who ride to work because it is faster than driving.

In general, it seems that the majority of people who cycle to work do this for health and environmental reasons. By contrast, those who travel by car want to have a more comfortable journey over longer distances.

***IELTS Tip: Khi bạn làm về dạng so sánh biểu đồ, hãy dưa ra được những cái giống nhau và khác nhau
• Tập trung vào những thông tin cho thấy được sự giống nhau/ khác nhau quan trọng nhất.
• Sử dụng từ hoặc cụm từ như In some way Similarly để nói về sự giống nhau.
• Sử dụng từ hoặc cụm từ như Whereas In contrast để nói về sự khác nhau.
• Sử dụng những trạng từ như considerably + một tính từ so sánh (vd: higher, lower) để nhấn mạnh sự khác nhau.
• Luôn đưa ra những thông tin so sánh cụ thể (numbers, percentages, dates, etc.) khi bạn so sánh nhưng hãy đảm báo chúng liên quan tới vấn đề được đề cập tới.

error: Content is protected !!