IELTS Vocabulary: Idioms với giới từ ‘IN’ trong IELTS – Part 2

Tiếp tục với chủ đề Idioms với Prepositions (giới từ), chúng ta sẽ làm quen với các Idioms theo giới từ IN trong IELTS nhé!

Bài hôm nay sẽ là Part 2, bao gồm ví dụ đi kèm để bạn hiểu nghĩa và ngữ cảnh sử dụng hơn nhé! Những bài viết khác về Idioms với giới từ trong IELTS:

–  Giới từ IN – Part 1

–  Giới từ (tổng hợp):

Xem qua thêm một số bài viết khác về Idioms để chuẩn bị thất tốt cho kỳ thi của mình nhé!

  • in fact: in reality; really: thực tế là. . .; thật ra là . . .

He was in fact near death by the time they reached him.

  • in a hurry: doing something quickly: đang gấp làm gì đó

I’m in a hurry to see my new house.

  • in itself: without anything else: không tính những thứ khác; bản thân nó/tự nó là . . .

That in itself (= without considering anything else) was quite an achievement.

  • in the long run: in the end; eventually: sau này cũng . . ., cuối cùng thì cũng . . .

You may want to quit school now, but in the long run, you’ll regret it.

  • in mint condition: perfect; as though brand-new: tình trạng tốt như mới

Alex’s old Cadillac is in mint condition.

  • in no time: very soon; very quickly (used to tell how quickly something happened): (một chuyện gì đó/hành động) xảy ra rất nhanh

The kids ate their dinner in no time.

  • in season: (fruit or vegetables) ripe and available for sale at that time of year (opposite: out of season): (trái cây/rau củ) trong mùa

Fruit is cheaper when it’s in season.

  • in trouble: blamed or punished for doing something wrong; in a difficult situation (opposite: out of trouble): (ai đó) gặp rắc rối

He would have been in real trouble if he had been caught.

  • in vain: without success: vô ích, không có kết quả gì cả

I tried in vain to start a conversation.

  • in the wrong: responsible for an error; guilty: (ai đó) làm sai, là người sai

The driver was unquestionably in the wrong.

– in the wrong place at the wrong timein a situation where something bad happens to you because you are unlucky, not because you do anything wrong

It wasn’t his fault. He was just in the wrong place at the wrong time.

Các bạn có thể tham khảo thêm về các khóa Luyện thi IELTS cấp tốc nữa nhé!

Chúc các bạn ôn luyện thật tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới nhé!

Call Now Button
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider

error: Content is protected !!